پلاک دیسپاچینگی

پلاک های دیسپاچینگی برای ترانسفورماتورها و پایه های داخل پست های فوق توزیع