گواهینامه ها

  • دارنده گواهینامه انجمن مدیریت ایران
  • عضو مجمع خبرگان کیفیت CQI انگلستان
  • کارآفرین برتر ملی در سال ۸۸ و دارنده گواهینامه مدیران خلاق و کارآفرینان موفق
    برنده های ایران از ICR انگلستان
  • دارنده گواهینامه آزمون کیفیت فوق استاندارد ASTM آمریکا و ISO