خار ضد پرنده و خار ضد صعود

تولید خار ضد پرنده با گالوانیزه گرم