رنگ آمیزی ترانسفورماتورها

زنگ زدایی، زیر سازی، رنگ آمیزی صنعتی استراکچر
و گنتری های داخل پست های فوق توزیع